Kelompok KA-6

Anggota:
1. Andry Luthfi
2. Hadi Saputro
3. Krishna Priawan H.
4. Lukmanul Hakim
5. M. Rahindra R. T.
6. Yulistiyan Wardhana

Topik: iPod