Kelompok KA-1

Anggota:
1. Fikrul Arif Nadra
2. Hafizh Kalamullah
3. Yahya Muhammad
4. Fitri Nurinsani
5. Iis Afriyanti
6. Alifah Syamsiyah

Topik: Router